Thống kê Covid-19 Thế giới Việt Nam Tổng số ca: 201.777.519 189.066 Hôm nay: +480.056 +4.009 Bình phục: 181.513.441 58.040