Monday, Sep 22, 09:09 PM

Báo cáo sai tài chính, Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành bị phạt 150 triệu đồng

Ngày 26/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 150 triệu đồng đối với Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Báo cáo sai tài chính, Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành bị phạt 150 triệu đồng
Báo cáo sai tài chính, Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành bị phạt 150 triệu đồng
b225o-c225o-sai-t224i-ch237nh-tong-c244ng-ty-co-phan-tap-do224n-ky-nghe-go-truong-th224nh-bi-phat-150-trieu-dong_1.jpg
Nhà máy Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành.

Sáng 26/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 150 triệu đồng đối với Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) do vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định số 714/QĐ-XPVPHC của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành (địa chỉ: đường ĐT 747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nêu rõ:

Phạt tiền 150.000.000 đồng đối với Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành theo quy định tại khoản 5, Điều 42, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và khoản 33, Điều 1. Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Hành vi bị xử phạt do Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính quý 4/2021 và 6 tháng đầu năm 2022 do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con, dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán).

Điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con (Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét). Buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2022.

Theo tìm hiểu, ban lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành gồm có Chủ tịch HĐQT Mai Hữu Tín và 5 thành viên HĐQT: Nguyễn Trọng Hiếu, Võ Quốc Lợi, Dương Quốc Nam, Trần Thị Hường và Nguyễn Thị Minh Hằng. Phó Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Xuân Dương.

HÀ AN
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/bao-cao-sai-tai-chinh-tong-cong-ty-co-phan-tap-doan-ky-nghe-go-truong-thanh-bi-phat-150-trieu-dong-5697633.html Copylink