Wednesday, May 23, 06:05 AM

Tăng cường các biện pháp phát triển văn hóa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025.

Tăng cường các biện pháp phát triển văn hóa
Tăng cường các biện pháp phát triển văn hóa
tang-cuong-c225c-bien-ph225p-ph225t-trien-van-h243a_1.jpg
Hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam được quảng bá giúp nhân dân thế giới hiểu và yêu mến Việt Nam.

Chương trình tập trung vào các hoạt động thuộc các lĩnh vực cụ thể, gồm: Di sản văn hóa; văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; điện ảnh; thư viện; đào tạo; văn hóa dân tộc; văn hóa đối ngoại; công nghiệp văn hóa...

Chương trình đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hoá Việt Nam giai đoạn 2023-2025 bao gồm: Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về văn hóa, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đồng thời phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức về chương trình; Bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ của nhân dân; Phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và nguồn nhân lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực văn hóa; Phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật của Việt Nam có giá trị đỉnh cao về nghệ thuật và tư tưởng; Quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới; Huy động nguồn lực và quản lý thực hiện Chương trình.

Với việc bảo tồn, phát huy bền vững các giá trị văn hóa của dân tộc, sẽ triển khai các chương trình, nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo cho khoảng 2 di sản văn hóa thiên nhiên được UNESCO ghi danh; khoảng 15 di tích quốc gia đặc biệt có giá trị đang xuống cấp nghiêm trọng. Hỗ trợ chống xuống cấp, tu sửa cấp thiết khoảng 150 di tích cấp quốc gia. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một, cần được bảo vệ khẩn cấp để ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, di sản thế giới; đẩy mạnh công tác sưu tầm tài liệu cổ, quý hiếm có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học; nâng cấp, cải tạo một số bảo tàng công lập cấp quốc gia.

An Sinh
Theo daidoanket.vn http://daidoanket.vn/tang-cuong-cac-bien-phap-phat-trien-van-hoa-5718035.html Copylink